ลงทะเบียนโครงการ ความร่วมมือพัฒนาธุรกิจ
ภาคีเครือข่ายสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ลงทะเบียนโครงการ ความร่วมมือพัฒนาธุรกิจ
ภาคีเครือข่ายสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

โครงการความร่วมมือพัฒนาธุรกิจ ภาคีเครือข่ายสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บมจ. อสมท และ บจก. ประณีตกรุ๊ป มีวัตถุประสงค์ร่วมกันศึกษา พัฒนา ยกระดับการให้บริการด้านธุรกิจแก่สถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่เป็นสมาชิกโครงการ

โอกาสที่สมาชิกจะได้รับ

  • ขยายโอกาสการให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แก่แบรนด์สินค้าและหน่วยงานต่าง ๆ จากส่วนกลาง ด้วยการ ผนึกรวมกันให้บริการเป็นเครือข่าย มีศักยภาพด้านปริมาณ และพร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือบริหารจัดการทาง ดิจิตอล TJ Smart Radio ที่สามารถวัดผลได้ สร้างความน่าเชื่อถือและโปร่งใสแก่ผู้ใช้บริการ
  • เปิดโอกาสให้ สถานีวิทยุสมาชิก ได้ให้บริการเผยแพร่รายการออกอากาศไปยัง Internet ขยายฐานผู้ฟังให้รับฟัง ได้จาก Mobile Application และ Website ได้จากทุกที่ทั่วโลก